Toelichting en disclaimer

Toelichting en disclaimer

Toelichting

Aan het project Vermiste Werken is de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed, met inachtneming van de daarvoor beschikbare tijd en het daarvoor beschikbare budget. De gegevens op de aangifteformulieren uit het SNK archief zijn naar beste vermogen overgenomen en waar nodig geïnterpreteerd. Niet alle hier gepubliceerde werken hebben een problematische herkomst. De begrippen confiscatie, diefstal, gedwongen of vrijwillige verkoop, zoals op de aangifteformulieren vermeld, zijn niet altijd in overeenstemming met de huidige opvatting hieromtrent. BHG kan niet instaan voor de juiste toeschrijving van kunstenaars en de juiste spelling van herkomstnamen.

Daar waar aanvullend onderzoek is verricht zijn de resultaten met de daarbij behorende bronvermelding vastgelegd. Door de omvang van het materiaal kon niet systematisch gecontroleerd worden of er na de oorlog rechtsherstel heeft plaats gevonden. Verwijzingen naar kunstwerken met een verblijfplaats na 1945 zijn naar beste weten gedaan. Er is echter geen garantie dat deze werken identiek zijn aan de in de aangifteformulieren vermelde werken.

 

Disclaimer

Op deze website worden de NK collectie en de collectie vermiste werken ontsloten. Met deze website beoogt BHG u te informeren. Aan de gegevens zoals u die op deze site aantreft, kunnen geen rechten worden ontleend. In het geval van een claim kan publicatie van gegevens op de BHG website niet dienen als bewijsmateriaal. BHG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop derden gebruik maken van deze informatie. Voor zover de tekst op de Engelse versie van de website afwijkt van de Nederlandse tekst, prevaleert de Nederlandse tekst.

Gezien de aard van het archiefmateriaal dat aan deze database ten grondslag ligt, kan aan het ontbreken van een object in de database niet de conclusie worden verbonden dat het betreffende object niet door roof, gedwongen verkoop of confiscatie in andere handen is gekomen.