SNK Aangifteformulieren

SNK Aangifteformulieren

Wie in de Tweede Wereldoorlog op welke wijze dan ook (van roof tot vrijwillige verkoop van handelswaar) het bezit van een kunstvoorwerpen had verloren of informatie had over kunstvoorwerpen die in handen waren geraakt van de vijand, was indertijd verplicht om daarvan aangifte te doen bij de Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK). Deze aangifteformulieren worden vandaag de dag bewaard in het archief van de Stichting Nederlands Kunstbezit.

De Stichting Nederlands Kunstbezit gebruikte de aldus verzamelde gegevens onder meer bij de opsporing van kunstwerken in Duitsland. Dit leidde tot de recuperatie van veel kunstwerken. Een deel van de objecten kon echter niet door de SNK worden getraceerd.

Vanaf 2015 heeft Bureau Herkomst Gezocht een twee jaar durend project uitgevoerd, waarbij gegevens over objecten die de SNK nooit heeft kunnen teruggevonden, zijn gedigitaliseerd. Circa 15.000 aangifteformulieren en daarbij behorend beeldmateriaal vormden de basis voor dit project. De aangifteformulieren en het beeldmateriaal zijn gescand en de op de formulieren aangetekende gegevens zijn grotendeels ontsloten in een database. Het project is mogelijk gemaakt met steun van het Nationaal Archief en door financiering van het Ministerie van OCW en de Amerikaanse organisatie Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

Een deel van de gedigitaliseerde gegevens is te raadplegen op deze website.

Bij raadpleging van deze gegevens dient het volgende in acht te worden genomen:

 • Een belangrijk deel van de totale hoeveelheid aangifteformulieren is niet gepubliceerd op deze site. Als een object niet op de website gevonden kan worden, betekent dat dus niet dat er geen informatie over bekend is, of dat het bezit van het object niet onvrijwillig is verloren als gevolg van het naziregime. Als u op zoek bent naar gegevens over een specifiek kunstwerk en u treft over dat object geen gegevens aan op deze site, kunt u zich wenden tot de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via restitutie@cultureelerfgoed.nl.
   
 • De gegevens op de aangifteformulieren uit het SNK-archief zijn naar beste vermogen overgenomen en waar nodig geïnterpreteerd. Daar waar aanvullend onderzoek is verricht zijn de resultaten daarvan vastgelegd met de daarbij behorende bronvermelding.
   
 • De aangifteformulieren zijn historische documenten waarop begrippen als confiscatie, diefstal, gedwongen of vrijwillige verkoop worden vermeld. De toenmalige interpretatie of invulling van deze begrippen is niet altijd in overeenstemming met de huidige opvattingen.
   
 • Door de omvang van het materiaal kon niet systematisch gecontroleerd worden of er na de oorlog rechtsherstel heeft plaats gevonden. Verwijzingen naar kunstwerken met een verblijfplaats na 1945 zijn naar beste weten gedaan. Er is echter geen garantie dat deze werken identiek zijn aan de in de aangifteformulieren vermelde werken.
   
 • Als een object op deze website wordt vermeldt, betekent dat niet altijd dat het bezit ervan door roof, gedwongen verkoop, confiscatie of op andere wijze onvrijwillig is verloren.
   
 • De informatie op deze website is niet sluitend. Omdat veel archiefmateriaal verloren is gegaan, kan op grond van het ontbreken van een object of een herkomstnaam op deze website niet de conclusie worden verbonden dat het bezit ervan niet door roof, gedwongen verkoop, confiscatie of op andere wijze onvrijwillig is verloren.
   
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat kunstwerken zijn toegeschreven aan de juiste kunstenaar. De spelwijze van herkomstnamen kan variëren.

Voor gegevens over een specifiek kunstwerk of andere vragen kunt u telefonisch of per e-mail een informatieverzoek richten aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via restitutie@cultureelerfgoed.nl

nalogo.jpg ro_ocw_logo_derden_en_blauw_op_wit.jpgclaims_conference_cc_log2.gifrkd_hoofdlogo_0.jpg